لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

iPhone 5

14G60

iPhone 5c

14G60

iPhone 5s

15D60

iPhone 6 Plus

15D60

iPhone 6

15D60

iPhone 6s

15D60

iPhone 6s Plus

15D60

iPhone SE

15D60

iPhone 7

15D60

iPhone 7 Plus

15D60

iPhone 8

15D60

iPhone 8 Plus

15D60

iPhone X

15D60