لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-T825

T825JXU1BRE3

SM-T825

T825JXU1BRE2

SM-T825

T825XXU1BRE2

SM-A510F

A510FXXU5CRD6

SM-A510F

A510FXXU5CRF1

SM-N950F

N950FXXS3CRF1

SM-A600F

A600FJXU1ARD7

SM-A600FN

A600FNXXU1ARF5

SM-T377A

T377AUCU3ARD1

SM-J120A

J120AUCU5ARA1

SM-G925A

G925AUCU7ARA1

SM-G925A

G925AUCU6AQC1

SM-G925A

G925AUCU5API1

SM-G920A

G920AUCU7ARA1

SM-G920A

G920AUCU6AQC1

SM-G890A

G890AUCU6AQC1

SM-G935A

G935AUCU6ARC1

SM-G928V

G928VVRU3ARB1

SM-N920A

N920AUCU5ARA1

SM-N920T

N920TUVU5ARA1

SM-A600FN

A600FNPUU1ARD7

SM-A320F

A320FXXU3BRB1

SM-A600FN

A600FNXXU1ARE7

SM-A320F

A320FXXU3CRF

SM-A530F

A530FXXU1AQLC

SM-A600G

A600GDXU1ARE2

SM-J710GN

J710GNDXU4BRB3

SM-N960F

SM-G390F

G390FXXU2ARF2

SM-G390F

G390FXXU2ARA4