لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-A510F

A510FXXU5CRD6

SM-A510F

A510FXXU5CRF1

SM-A600F

A600FJXU1ARD7

SM-A600FN

A600FNXXU1ARF5

SM-A600FN

A600FNPUU1ARD7

SM-A320F

A320FXXU3BRB1

SM-A600FN

A600FNXXU1ARE7

SM-A320F

A320FXXU3CRF

SM-A530F

A530FXXU1AQLC

SM-A600G

A600GDXU1ARE2

SM-A510FD

A510FXXS5CRF1

SM-A730F

A730FXXU2ARB6

SM-A910F

A910FXXU1API1

SM-A500G

A500GXXU1CQG1

SM-A500G

A500GXXU1AOG2

SM-A320F

A320FXXU3CRD4

SM-A520F

A520FXXU4CRD5

SM-A530F

A530FXXS2ARC2

SM-A520F

A520FXXU4BRC4

SM-A530F

A530FXXU2ARB6

SM-A730F

A730FXXU1ARC3

SM-A720F

A720FXXU3ARB1

SM-A510FD

A510FDXXU4AQC1

SM-A510FD

A510FDXXU5ARB1

SM-A730F

A730FXXU2ARB2

SM-A530F

A530FXXU2ARB2

SM-A310F

A310FXXU4ARB1

SM-A310F

A310FXXU3AQC1

SM-A310F

A310FXXU2APG1

SM-A500H

A500HXXS1CQC5