لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-A510F

A510FXXU5CRD6

SM-A510F

A510FXXU5CRF1

SM-J710GN

J710GNDXU4BRB3

SM-G928F

G928FXXS4CRE1

SM-J105Y

J105YDVS0ARC1

SM-T813

T813XXU2BRB2

SM-G9250

G9250ZTU2ERB1

SM-G9250

G9250ZCS2ERC2

SM-G9250

G9250ZCU2ERB2

SM-N9200

N9200ZHU3DRA2

SM-J710F

J710FXXU4BRA2

SM-G900V

G900VVRU2DQL1

SM-G925L

G925LKLU3EQL1

SM-G920F

G920FXXU5EQL2

SM-N9000Q

N9000QXXUEBQA2

SM-N910G

N910GDTS1DPL1

SM-N910F

N910FXXU1DQJ1

SM-A310F

A310FXXU3CQH1

SM-J710F

J710FXXU3BQK8

SM-J710F

J710FXXU3BQHE

SM-A710F

A710FXXU2CQE3