لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-A510FD

A510FXXS5CRF1

SM-N920C

N920CXXS4CRF7

SM-N920CD

N920CXXS4CRF7

SM-J250F

J250FXXU2ARD3

SM-G615FU

G615FUDDU2ARB3

SM-T116IR

T116IRDDU1BQK4

SM-T355Y

T355YDOU1CRB3

SM-A500G

A500GXXU1CQG1

SM-N910G

N910GDTU1DQL1

SM-N915G

N915GXXU1DQL1

SM-J320F

J320FDRU0AQL2

SM-J120G

J120GDDU2ARC2

SM-C701F

C701FDDU1BRC2

SM-J710F

J710FXXU4BRB2

SM-J200G

J200GDDU2ARD1

SM-J210F

J210FDDU0ARD1

SM-G920F

G920FXXS6ERCA

SM-G925F

G925FXXS6ERCA

SM-N920C

N920CXXS4CRC3

SM-J105F

J105FXXU0ARC2

SM-A530F

A530FXXU2ARB6

SM-T395

T395JXU2ARB2

SM-J111F

J111FXXU0ARB3

SM-J510F

J510FXXU2BRB2

SM-J701F

J701FXXU1AQF7

SM-A500H

A500HXXS1CQC5

SM-N910C

N910CXXU2DRA1

SM-G925F

G925FXXS5ERB6

SM-G920F

G920FXXS5ERB6

SM-N920C

N920CXXU4CRB5