لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-T377A

T377AUCU3ARD1

SM-J120A

J120AUCU5ARA1

SM-G925A

G925AUCU7ARA1

SM-G925A

G925AUCU6AQC1

SM-G925A

G925AUCU5API1

SM-G920A

G920AUCU7ARA1

SM-G920A

G920AUCU6AQC1

SM-G890A

G890AUCU6AQC1

SM-G935A

G935AUCU6ARC1

SM-G928V

G928VVRU3ARB1

SM-N920A

N920AUCU5ARA1

SM-N920T

N920TUVU5ARA1

SM-G930A

G930AUCU4ARB1

SM-G930P

G930PVPU5ARB1

SM-G930U

G930UUEU1AQA1

SM-G950U

G950USQU4ARE1

SM-N950U

N950USQU4ARD2

SM-G955U

G955USQU4ARE1

SM-G955U

G955USQU3ARD1

SM-N950U

N950USQU3ARA3

SM-J700T

J700TUVU2API1

SM-J600F

J600FXXU1ARE1

SM-G950U

G950USQU3ARD1

SM-J327V

J327VVRU1ARD1

SM-G935A

G935AUCU4ARB4

SM-T385

T385DXU1AQK1

SM-N9208

N9208DXU3API1

SM-T825

T825XXU1AQH2

SM-N920G

N920GUBU3API1

SM-G850Y

G850YDOU2AOD1