لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-G890A

G890AUCU6AQC1

SM-G890A

--