لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-G928V

G928VVRU3ARB1