لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-J330F

J330FXWU3ARC1

SM-J330F

J330FXWU1AQI3

SM-J330F

J330FXXU2AQL3

SM-J330F

J330FXXU3ARA1

SM-J330F

J330FXXU1AQL3

SM-J330F

J330FXXU1AQG4