لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-J105Y

J105YDVS0ARC1

SM-T116IR

T116IRDDU1BQK4

SM-J320F

J320FDRU0AQL2

SM-J120G

J120GDDU2ARC2

SM-J200G

J200GDDU2ARD1

SM-J105F

J105FXXU0ARC2

SM-J111F

J111FXXU0ARB3

SM-J120H

J120HXXU0ARB1

SM-J320F

J320FXXU0AQL2

SM-J200F

J200FXXU3AQL1

SM-J105F

J105FXXU0ARA2

SM-J120F

J120FXXS2AQL1

SM-J120H

J120HXXS0AQL5

SM-J320H

J320HXXS0AQL2