لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-T825

T825XXU1BRE2

SM-A510F

A510FXXU5CRD6

SM-A510F

A510FXXU5CRF1

SM-A320F

A320FXXU3BRB1

SM-J710GN

J710GNDXU4BRB3

SM-G390F

G390FXXU2ARF2

SM-G390F

G390FXXU2ARA4

SM-G928F

G928FXXS4CRE1

SM-J730GM

J730GMUBU3ARA2

SM-J730GM

J730GMDXU3ARF2

SM-A510FD

A510FXXS5CRF1

SM-N920C

N920CXXS4CRF7

SM-N920CD

N920CXXS4CRF7

SM-J330F

J330FXWU3ARC1

SM-J250F

J250FXXU2ARD3

SM-G615FU

G615FUDDU2ARB3

SM-C701F

C701FDDU1BRC2

SM-J710F

J710FXXU4BRB2

SM-G920F

G920FXXS6ERCA

SM-G925F

G925FXXS6ERCA

SM-T813

T813XXU2BRB2

SM-J701F

J701FXXU3ARB1

SM-G9250

G9250ZTU2ERB1

SM-G9250

G9250ZCS2ERC2

SM-G930F

G930FXXU2DRB6

SM-G610F

G610FDDU1BRA4

SM-G935F

G935FXXU2DRB6

SM-G9250

G9250ZCU2ERB2

SM-N920C

N920CXXS4CRC3

SM-A520F

A520FXXU4BRC4