لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-A530F

A530FXXU1AQLC

SM-A730F

A730FXXU2ARB6

SM-G5520

G5520ZCU1BRB1

SM-T355Y

T355YDOU1CRB3

SM-G5528

G5528ZMU1BRB1

SM-A530F

A530FXXS2ARC2

SM-A530F

A530FXXU2ARB6

SM-T395

T395JXU2ARB2

SM-J510F

J510FXXU2BRB2

SM-G611F

G611FXXU1ARB2

SM-N950U1

N950U1UEU3BRA5

SM-G611F

G611FXXU1ARA8

SM-J510F

J510FXXU2BRA2

M700A

10h

M700A

10f

SM-N950F

N950FXXU3BRA2

SM-N950F

N950FXXU2BQKG

SM-N950F

N950FXXS1AQK9

SM-N950F

N950FXXU1AQH9

SM-C9000

C9000ZHU1BQL3

SM-A730F

A730FXXU1AQLE

SM-J510H

J510HXXU2BQL2

SM-T355

T355XXU1CQL2

SM-A730F

A730FXXU1AQL2

SM-C9000

C9000ZCU1BQL1

SM-G950F

G950FXXU1AQH3

SM-G955F

G955FXXU1AQJ5