لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-T825

T825JXU1BRE3

SM-T825

T825JXU1BRE2

SM-T825

T825XXU1BRE2

SM-N950F

N950FXXS3CRF1

SM-A600F

A600FJXU1ARD7

SM-A600FN

A600FNXXU1ARF5

SM-A600FN

A600FNPUU1ARD7

SM-A320F

A320FXXU3BRB1

SM-A600FN

A600FNXXU1ARE7

SM-A320F

A320FXXU3CRF

SM-A530F

A530FXXU1AQLC

SM-A600G

A600GDXU1ARE2

SM-G390F

G390FXXU2ARF2

SM-G390F

G390FXXU2ARA4

SM-G930F

G930FXXU2EREM