لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

G730-U10

v2.0

T8620

v1.0

Y560-U02

v2.0

Y620-U20

v1.0

G700-T00

v1.0

G700-U00

v1.0

H30-U10

v3.0

S5201

v1.0