لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-A320F

A320FXXU3BRB1

SM-A320F

A320FXXU3CRF

SM-A320F

A320FXXU3CRD4

SM-A320F

A320FXXU3BRA1

SM-A320F

A320FXXU2AQK4

SM-A320F

A320FXXU3AQL2

SM-A320F

A320FXXU2AQH2

SM-A320F

A320FXXU1AQH1

SM-A320F

A320FXXU1AQA3